1/1.4 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 1/1.5 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS) 1/1.6 Zakon o varstvu okolja (ZVO‑1) 1/1.7 Stanovanjski zakon (SZ‑1) 1/1.8 Zakon 3/10 Izjavao zemljiški knjigi (ZZK‑1) 1/1.9 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD‑1)

– V času veljavnosti OPN je na občino prispelo večje število (cca 75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1. – Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 1. člen (predmet zakona) LOKALNA SAMOUPRAVA - 28. februar 2015 V času veljavnosti OPN je na Občino prispelo večje število (cca.75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1. Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud ( obrazec Pobude iz priloge ) tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim ZPNačrt-1 Zakon o prostorskem načrtovanju . ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in . umetnosti . ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora . WEF W orld Economic Forum . Po določbah 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZBO-1B) je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec/ka plača občini.

ZPNačrt 1 mesec 16 Sprejem OPN na Občinskem svetu Občine Sveta Ana 1 mesec 17 Objava sprejetega občinskega prostorskega načrta v uradnem glasilu občine Sveta Ana 15 dni po sprejemu 7. člen (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) Izdelavo OPN financira Občina Sveta Ana iz proračunov za leta 2011, 2012 in 2013. 8. člen

(1) Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se:

(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe podzakonskih predpisov izdanih na podlagi ZPNačrt) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08 in 26/10), uporablja pa se do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, če ni v

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 1. člen (predmet zakona) LOKALNA SAMOUPRAVA - 28. februar 2015 V času veljavnosti OPN je na Občino prispelo večje število (cca.75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1. Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud ( obrazec Pobude iz priloge ) tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim ZPNačrt-1 Zakon o prostorskem načrtovanju . ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in . umetnosti . ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora . WEF W orld Economic Forum . Po določbah 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZBO-1B) je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec/ka plača občini. Slika 1.3-1: Prikaz območja za pridobitev smernic v fazi Osnutka DPN (po ZPNačrt) .. 1-7 Slika 1.3-2: Območje Kozarij z dvema preverjenima plinovodnima koridorjema .. 1-8 Slika 1.3-3: Plinovodni koridor ob AC A1 Kozarje - Malence z dodatno preverjenim plinovodnim